türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi qnb finansbank 7

Bunun yanı sıra ticaretin barışa hizmet ettiği de hesaba katılırsa denklemin o kadar da kolay olmadığı anlaşılabilecektir. Göz ardı edilmemesi gereken diğer bir husus ise ABD li birçok firmanın Çin de, Çin li birçok firmanın da ABD de yatırımlarının olduğudur. Ticaret savaşlarından en çok dünya refahının olumsuz etkileneceği aşikârdır. İfade özgürlüğü, insan hakları konusunda çok daha güvenilir bir ülkedir. Perifer oluşturmada Çin in başarısız kalacağı ön görülebilir, ABD çok daha önceden yumuşak gücünü oluşturmuştur.

Bu yaklaşımlar, bankalar bünyesinde birbirleriyle çelişen çıkarlar yaratıyor belki, ama fosil yakıtlara yatırımlar kârlı ve güvenli olduğu sürece iddialı söylemlerin aksine yerlerini tamamen almıyor. Paris Anlaşması’ndan sonra oluşan kamuoyu baskısıyla beraber, fosil yakıtların topluma getirdiği yükün maliyet hesaplamalarına nasıl yansıtılabileceği konusunda çeşitli öneriler sunuldu. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (ERBD), bankaların fosil yakıtlara yatırımlarını daha caydırıcı kılmak amacıyla “Karbon Gölge Fiyat” adında bir fiyatlandırma sistemi geliştirdi ve 1 Ocak 2019’dan itibaren kullanmaya başladı. 2010’dan bu yana da kültür başkentlerinin yanı sıra “yeşil başkentler” seçen Avrupa Birliği ise 2030 yılına kadar 100 şehrin iklim nötr olması hedefini duyurdu. İklim nötr kentsel planlamada ise en önde giden şehirlerin başında Malmö geliyor. İsveç’in üçüncü büyük şehrindeki Västra Hammen mahallesi, Avrupa’nın ilk iklim nötr mahallesi olarak anılıyordu.

Bu şekilde 81 il için karşılaştırılabilir bir endeks ve performans sıralaması elde edilmiştir. MULTIMOORA sonuçlarına göre inovasyon çıktıları performansında sırasıyla ilk on il; İstanbul, Bursa, Kayseri, Gaziantep, Ankara, Konya, İzmir, Kocaeli, Denizli, Sakarya ve son on il; Iğdır, Van, Ardahan, Muş, Bingöl, Ağrı, Kars, Bitlis, Hakkari, Siirt olarak belirlenmiştir. Çalışmadan elde edilen bir diğer önemli sonuç ise mobbing hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan öğrencilerin mobbingle karşı karşıya kalma durumlarının çok daha yüksek bulunmasıdır. Buradan hareketle, gerek üniversite gerekse diğer eğitim kurumlarında mobbing sürecine yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının artmasının mobbing ile mücadele sürecine pozitif katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Yapısal Eşitlik Modeli Muhasebe kendine has mantığı ile teorik bilgilerin ve uygulamaların iç içe olduğu nadir derslerden biri olarak öne çıkmaktadır. Verilen muhasebe eğitiminin kalitesi hem mesleğin hem de alanın geleceğini etkilemektedir. Muhasebe eğitimi veren birçok akademik birimde muhasebenin teorik bilgileri uygulamayla desteklenemediğinden öğrenciler dersi anlamakta zorlanmaktadırlar. Uygulama eksikliğinin ortaya çıkardığı sorunların telafi edilmesi yükü ve sorumluluğu dersi anlatan akademik personelin omuzlarına yüklenmektedir.

  • Geçmişi 1982 yılına dayanan ODTÜ Çevre Topluluğu’nda bayrağı devralarak kampüste hem iklim krizi hem de ekoloji ile kesişen toplumsal konular üzerine diğer öğrencileri bilinçlendirmek istiyorlar.
  • Buna örnek olarak Rahmi Koç’un başkanlığında kurulan Deniz Temiz Derneği ya da TURMEPA’nın dergisinin müsilajla ilgili sayısı gösterilebilir.
  • Bir borcun tahsil edilememesi ve yasal sürecinin başlamasıyla birlikte icra daireleri ya da savcılıklar tarafından tüm bankalara, borçlu kişi hakkında bildirim yapılır.
  • Öldürülen insan hakları savunucuları anısına çevrimiçi bir anıt-çetele niteliği taşıyan HRD Memorial’da bugün ismi geçen birçok hak savunucusu Aysin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu gibi doğayı savundukları için katledilenler.

Malmö her ne kadar 2020 için koyduğu tüm şehrin iklim nötr hale gelmesi hedefini yakalayamamış olsa da, yeni, bütün ayrıntıların dikkate alındığı, kentin karşı kıyısındaki Kopenhag’ın da dahil olduğu bir plan hazırlamak için kolları tekrar sıvadı. Malmö’nün yenilenebilir enerji, yerel gıda tüketimi ve atıkların yeniden kullanımına dayalı şehircilik politikası dünyanın dört bir yanında irili ufaklı birçok şehir için gelecekte ilham kaynağı olacağı kuşkusuz. BM Habitat’ın verilerine göre dünyadaki enerjinin 78’ini şehirler tüketiyor. Atmosfere salınan sera gazlarının yüzde 60’ından da yine şehirler sorumlu. Net sıfır emisyona erişmek için birçok ülkenin ve kurumun hedef olarak belirlediği 2050 yılında 2.5 milyar kişinin şehirlerde yaşaması bekleniyor. Dolayısıyla belediyeler ve özellikle büyük metropoller sürdürülebilir bir şehircilik anlayışıyla sera gazı emisyon miktarının azaltılmasında çok önemli bir role sahip. Net sıfır emisyon politikalarının olumsuz tarafı küresel firmalara ağaç dikme inisiyatiflerine destek vermek gibi, üretim süreçlerini değiştirmeden karbon telafisi yapabilme seçeneği sunması. Bu çerçevede şirketlerden net sıfır emisyon stratejilerini oluştururken iklim bilimiyle uyumlu kıstasları temel almaları bekleniyor. Telafi faaliyetleri ise net sıfır emisyon için geçerli bir yöntem sayılmıyor. Tüm bu bilgilere Energy and Climate Intelligence Unit’in hazırladığı, net sıfır emisyon politikaları takibi (“Net Zero Tracker”) sayfasından erişmek mümkün. Sayfadaki grafikte, net sıfır emisyon hedefinin tartışmaya başlandığı onlarca ülkeye de yer verilmiş.

Şüpheli finans hareketlerinin kazanç kaynağı, araştırma sırasında sorgulanır ve herhangi bir usulsüzlük yoksa hesap blokesi ortadan kalkar. Bankaların müşteri hizmetlerini arayarak ya da hesabınızın bağlı olduğu banka şubesine giderek hesabınızda bloke olup olmadığını öğrenebilirsiniz. İnternet şubeler ya da cep şubeler de hesabınızda bloke olup olmadığını görebilmenizi sağlayabilir. Bu yollar için imkânınız yoksa internet üzerinde e-Haciz sorgulaması yapabilirsiniz. Bu yolla hangi hesaplarınıza bloke konulduğuna, blokenin hangi kurum tarafından konulduğuna ya da icra dosyası bilgilerinize ulaşabilirsiniz.

Sürdürülebilir bir yaşam gelecekte enerji verimliliğinin üst düzeyde olduğu, su ve ısının israf edilmediği, üretilen enerjinin yeniden kullanılıp dönüştürüldüğü yeni nesil binalardan geçecek. Hatta bir adım öteye giden, tükettikleri enerjiden fazlasını üreten “pozitif enerji binalar” da bu yeni nesil, çevre dostu yapılar arasında. Halkla ilişkiler kampanyalarının iklim alanında bir diğer şampiyon kirletici firması ise Coca-Cola. Dünyanın en büyük plastik atık kirleticisi, 2040 yılında net sıfır emisyona erişeceğini vaat etti. 2017’de sızdırılan iç strateji belgeleri, firmanın AB’deki atık toplamanın ve depozito sisteminin geliştirilmesi yönündeki politikalara karşı olduğunu ortaya koymuştu. Tepkiler üzerine Coca-Cola plastik sanayisi için lobicilik yapan Plastics Industry Association’ndan (Plastik Sanayii Derneği) çekildiğini duyurmuştu. Ocak 2021’de Grist’in internet sitesinde yayınlanan Nathanael Johnson’ın haberine göre ise tüm ışıltılı reklamların ve vaatlerinin aksine, Coca-Cola ve Google gibi firmalar Amerikan Kongresi’nde iklim ajandasının ilerletilmesi konusunda sessiz kalmayı tercih ediyorlar. Dolayısıyla ortaya konan net sıfır emisyon hedeflerinin toplumun ve medyanın denetimine tabi tutulması şart.

Söz konusu küresel şirketler olduğunda şeytan çoğu zaman ayrıntılarda gizleniyor. Örneğin dünyanın en büyük kirleticileri arasında, özel şirketler kulvarında ilk beşe giren Shell, Şubat 2021’de net sıfır emisyon niyetini somut bir stratejiye döktü. Ancak stratejide, iklim krizi ile mücadelede en kritik dönem olarak görülen önümüzdeki on yılda üretimin yüzde 20 oranında arttırılması öngörülüyor. Öte yandan, “net sıfır” hesaplarının yumuşak karınlarından biri “denklik hesabına”, yani üretilen ve telafi edilen sera gazlarının eşitlenmesine dayanıyor olması. Petrokimya firmalarının fosil yakıt üretimlerini azaltmadan alternatif yeşil enerji teknolojileri sunarak net sıfır emisyona yaklaşmaları pekâlâ mümkün. İklim ekonomisi jargonunda buna karbon yoğunluğunu (carbon intensity) azaltmak deniyor. Prensipte bu, fosil yakıt üreten enerji firmaları açısından yeni teknolojilere yatırımlarını hızlandırmaya teşvik edici bir formül gibi görülebilir. Ancak fiilen, fosil yakıt üretiminin düşürülmesinin geciktirilmesine yol açıyor. Bir başka deyişle, Shell’in kısa vadede belirlediği strateji, rezervlerindeki petrolü daha hızlı tüketip net emisyon değerini dolaylı yollarla azaltmak üzerine kurulu. Zeliha Kaygısız Ertuğ, Nuray Girginer, Hazal Duman Alptekin MDÖ nün tüm boyutlarda belirlenen anlamlı farklılığın çoklu karşılaştırma testi ile ele alınması sonucu elde edilen bulgular Tablo 36 da verilmiştir.

Dolayısıyla, Covid-19 pandemisi ve döviz kuru sepeti arasındaki nedenselliğin olduğuna dair hipotezimizi destekleyen sonuçlara ulaşılmıştır. Bu durum Türkiye de ele alınan dönemde Türk Lirasının hesaplanan döviz kuru sepeti karşısında meydana gelen değer düşüklüğünün Covid-19 salgın sürecinde yaşanan ekonomik belirsizlikle beraber döviz kurlarını etkilediğini ortaya koymuştur. Ayrıca, elde edilen bu nedensellik bulguları uluslararası alanda hazırlanan Nwosa (2020) ve Konstantakis vd. (2021) nin çalışmalarıyla; ulusal alanda hazırlanan Şi t ve Telek (2020), Dineri ve Çütçü (2020) ve Ünal vd. Covid-19 pandemi sürecinin hem ekonomik hem de sosyal ilişkiler bakımından kolay atlatılabilmesinde pandemiye karşı alınacak tedbirlere uyum noktasında toplumsal duyarlılığın önemi ortadadır. Dolayısıyla, hem küresel hem de ulusal çerçevede alınacak tedbirlere uyulması ile bir taraftan normalleşme sürecine katkı sunulurken diğer taraftan bunun reel ve finansal sektörlere yansıması da iyileştirici yönde olabilecektir. Covid-19 ve döviz kuru sepeti ilişkisini ele alan bu çalışma gelişmiş ve gelişmekte olan ülke grupları için panel veri analizleri uygulanarak geliştirilebilir. Bu durum başarıyı getireceğinden aynı zamanda yaşam kalitesini arttıracağını da söylemek mümkündür. Bu yaklaşımın özünde bahsedilen sihirli araç tabirinden anlaşılması gereken planlamanın, dosya düzeninin, takvimin, bilgisayar programının, bilgisayarın vb. Aracın yerli yerinde kullanılarak zamanın etkili bir şekilde yönetilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Bu yaklaşımın temelinde bireyin kendisini hayatın akışına bırakarak zamanı yönetmemesi gerektiğine vurgu yapılmaktadır (Tengilimoğlu, vd., 2003).

Eğer mümkünse, araştırmanızın sonucunda ortaya çıkacak çalışmayı nerede yayınlamayı planladığınızı da başvurunuzda belirtiniz. Başvuru metninde 500 kelimeyi geçmeyecek şekilde yapmayı teklif ettiğiniz araştırmanın kısa ve net bir tarifi olmalı. Bu tarif, araştırmanın odağını, amacını, araştırmayı yaparken bilgi edinme başvurusu yapmayı planladığınız kurum veya kurumları, yöntemi, medyayı, çalışmanın içereceği seyahat ve benzeri planları, çalışmanın öngörülen uzunluğunu içermeli. Bu çerçevede gazeteciler için de Bilgi Edinme Yasası’nı habercilikte nasıl kullanabilecekleri konusunda ipuçları içeren bir kılavuz hazırlandı. Çalışmalarda bilgi edinme başvurularında bilgi istenebilecek kurumların listesi bilmehakki.org lord casino redmirepool.biz ise üzerinden incelenebilir. Başvuru yapacak gazetecilerden, bilme hakkı çerçevesinde Türkiye’den bir ya da birden fazla kurumdan edinecekleri bilgileri temel aldıkları, iklim krizini merkezine alan bir haber konusu belirlemeleri istenecek. Burs kazanan gazetecilere çalışmalarını yürütürken rehberlik sağlanacak. Ekoloji alanında hem teorik çalışmalar yapan hem de sahadaki her mücadelede desteğini esirgemeyen akademisyen Beyza Üstün’ün Kobane davasında tutuklu yargılanmasına parantez açtık. Marmara Denizi’nin kirlenmesinde tek etken kuşkusuz sanayi kirliliği değil, ancak yapılan değerlendirmelerde sanayi kirliliğinin boyutu ile ilgili somut verilere ulaşamıyoruz. Ayrıca sanayicilerin son yıllarda giderek artan çevreci görünme çabası, sorumluluktan kaçınmalarına da sebep olabilir.

Aynı zamanda kayyum rektörlüğün, kültür işlerinin ne kadar LGBTİ + fobik olduğunu gördük, zaten önceden de biliyorduk,” diyor Deniz. O dönem yasaklamaya rağmen etkinliklerini gerçekleştirmeyi başarmışlar. Rektörlüğün yasakladığı etkinliğe davet edilen derneklerden biri LGBTI+ aktivizmi alanında çalışan 17 Mayıs Derneği. Dernek geçtiğimiz sene LGBTI+’lar için bir iklim krizi kılavuzu hazırlamıştı (Gezegen ve Yeşil Gazete ortaklığında 1 Nokta 5 podcast yayınında) bu kılavuza bir bölüm ayırmıştık). Topluluğun etkinlikte yer almasını istediği Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği de toplumsal cinsiyet bakış açısıyla cinsel ve üreme sağlığı alanında çalışmalar yapıyor. Balıkçılığın etkisinden artıma sistemlerine, deniz sıcaklığının ısınmasının müsilajla ilişkisinden sudaki besin artışının sebeplerine kadar Sarı Marmara Denizi’ndeki kirliliğin bütün boyutlarını ele alıyor. Geçtiğimiz yıl meydana gelen müsilaj istilasının ardından kamu kurumlarının aldıkları kararları da değerlendiriyor. İvedi bir şekilde oluşturulan 22 maddelik Marmara Denizi Koruma Eylem Planı’nın önemini “Bu sanıyorum son yıllarda Türkiye’de bu çapta katılımcılıkla yapılmış bu kadar farklı insanın imzasını attığı tek bir ortak metin” sözleriyle vurguluyor. Aynı zamanda 114 bin 683 hastaneye başvurusunun, 27 milyon 606 iş günü kaybının ve 231 milyon 333 bin hastanede geçirilen günün önlenebileceği belirtiliyor.